Meny:
Hem
Styrelse
Dokument
Medlemmar
Mer information

Ume- och Vindelälvens vattenvårdsförbund

Ume- och Vindelälvens vattenvårdsförbund är en ideell förening där medlemmarna huvudsakligen tillhör kommunala VA-anläggningar, vattenregleringsföretag, industrier och fiskodlingar med utsläpp till de båda älvarna. Medlemmarnas behov av att långsiktigt kunna följa eventuella förändringar av Ume- och Vindelälvens vattenkvalitet har lett till en samordning av recipientundersökningarna i vattenvårdsförbundets regi. Det gemensamma kontrollprogrammet syftar till att ge en god överblick över pågående miljökontroll och utgöra underlag för uppföljning av miljömål och förbättrande åtgärder

Undersökningarna har tidigare utförts i två program för samordnad recipientkontroll. Programmet för Umeälvens övre del, vilket sträcker sig från fjällområdet till övre delen av Vännäs samhälle, samt Vindelälven har bedrivits sedan 1997. Programmet för Umeälvens nedre del, som sträcker sig från Vännäs och ned till havsstationen vid Bredskär, har bedrivits sedan 1977. Från och med januari 2006 genomförs undersökningarna i ett gemensamt program, upprättat av ALcontrol.
 


Mål med recipientkontrollen

Målet med vattenundersökningarna är att
  • Bedöma påverkan av utsläpp, markanvändning och luftföroreningar
  • Åskådliggöra större ämnestransporter och belastning från enstaka föroreningskällor inom avrinningsområdet
  • Relatera tillstånd och utvecklingstendenser med avseende på tillförda föroreningar och andra störningar i vattenmiljön till förväntad bakgrund för miljökvalitet
  • Belysa effekter i recipienten av föroreningsutsläpp och andra ingrepp i naturen
  • Ge underlag för utvärdering, planering och utförande av miljöskyddande åtgärder


Avrinningsområdet

Umeälvens huvudavrinningsområde omfattar 26 815 km2. Älven rinner upp i Tärnafjällen och mynnar i Bottenviken utanför Umeå. Avrinningsområdet är det fjärde största i Sverige. Det största biflödet är Vindelälven, som omfattar drygt 40% av avrinningsområdet. Vindelälven rinner upp i Ammarnäsfjällen och ansluter Umeälven vid Vännäs, drygt tre mil från utloppet. Avrinningsområdet är det fjärde största i Sverige.

Nyheter:
2023-06-07
Årsmötesprotokoll för verksamhetsåret 2022 finns nu bland UVVF:s dokument
2022-11-02
Årsmötesprotokoll för verksamhetsåret 2021 finns nu bland UVVF:s dokument
2022-11-02
Ny recipientkontrollrapport för 2021
2021-06-01
Årsmötesprotokoll för verksamhetsåret 2020 finns nu bland UVVF:s dokument

UVVF

Nästa aktivitet:

Hemsideansvarig: Ola Fängmark, Tyréns.